RODO - Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa

Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa
Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa (zwana dalej "Pracownią") informuje, że w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, w załączeniu tej  wiadomości znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.      

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa, ul. Górna 13/7, 49-300 Brzeg
2. Dane kontaktowe:
Łukasz Chruszczewski - Pracownia Projektowa, ul. Wiedeńska 14, 49-300 Brzeg;  tel. 501 325 219;  
e-mail: lukaszchruszczewski@interia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  jeśli  jest  to konieczne do wykonywania         
ustawowych zadań Administratora.
5. Pracownia będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług oferowanych przez Pracownię;
b) przygotowanie na Pani/Pana żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez
Pracownię;
c) wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem Umowy;
d) wewnętrznych celów administracyjnych prowadzonych przez Pracownię;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 5 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Pracownią Umowy, przez okres i do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie  przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
dla  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jednej ze stron;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Pracowni w związku z prowadzoną działalnością, przez okres i do czasu wypełnienia  tych obowiązków przez Pracownię;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres i do czasu  wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego rodzaju przetwarzania;
7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec  przetwarzania,    
przenoszenia  danych,  prawodo  cofnięcia  zgodyw dowolnym momencie.
8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi do  organu  nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości  realizacji celu tj. przygotowania oferty, zawarcia lub realizacji
umowy z Pracowonią.

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ
POLITYKĘ PRYWATNOŚCI RODO     
 
MENU
KIERUJEMY SIĘ
Wiedzą
Doświadczeniem
Indywidualnym podejściem do klienta
Dyspozycyjnością
Terminowością działań
GODZINY PRACY
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00

Sobota
8:00 - 16:00

W pozostałych terminach prosimy
o kontakt e-mailowy
Realizacja: M.A.T.
Wróć do spisu treści